Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου

Η Υπηρεσία υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία ενσωματώνεται στους Όρους χρήσης του Ιστότοπου και παροχής της Υπηρεσίας καθώς και των όρων παραγγελίας παροχής της Υπηρεσίας, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό να αναθεωρεί ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, ειδοποιώντας προηγουμένως τους Αποδέκτες και Συνδρομητές με ηλεκτρονικό μήνυμα (email), και ζητώντας εκ νέου τη συγκατάθεσή τους. Σε περίπτωση άρνησης παροχής συγκατάθεσης, οι Συνδρομητές έχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης παροχής της Υπηρεσίας και δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, η οποία θα είναι αναλογικώς επιμεριζόμενη προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος της ήδη παρασχεθείσας Υπηρεσίας.

Οι Συνδρομητές και οι Αποδέκτες της Υπηρεσίας οφείλουν να παράσχουν ακριβή, επίκαιρα και ολοκληρωμένα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στην Υπηρεσία καθώς και για άλλες περιπτώσεις, όπως αυτό μπορεί να απαιτηθεί κατά τη χρησιμοποίηση της Υπηρεσίας. Στο βαθμό που τα δεδομένα αυτά θεωρούνται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η συλλογή και επεξεργασία τους από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τους κάτωθι όρους. Η Εταιρεία λαμβάνει διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέτρα προφύλαξης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Αποδεκτών και των Συνδρομητών από οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή και παράνομη χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, αλλοίωση ή καταστροφή αυτών.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανήλικούς. Οι Συνδρομητές και οι Αποδέκτες της Υπηρεσίας δεν θα πρέπει να καταχωρούν στην Υπηρεσία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων. Ιδίως οι εκπαιδευτικοί – Αποδέκτες της Υπηρεσίας απαγορεύεται να καταχωρούν στην Υπηρεσία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ανήλικα πρόσωπα των οποίων δεν είναι γονείς ή κηδεμόνες. Αν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι παρά την ως ανω απαγόρευση, έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διαγραφή των δεδομένων αυτών το ταχύτερο δυνατό.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρεία είναι απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας ή/και την τιμολόγηση αυτής, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς, και καταστρέφονται ταυτόχρονα με τη διαγραφή των αντίστοιχων Λογαριασμών των Συνδρομητών και Αποδεκτών. Κάθε επεξεργασία αυτών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας, με επαρκείς γνώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς των δεδομένων και της ασφάλειάς τους. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, ούτε κοινοποιούνται, εκτός αν συντρέχει νόμιμος λόγος. Ειδικότερα η Εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί – εκ του νόμου, από νομική διαδικασία ή από αιτήματα δημοσίων και κυβερνητικών αρχών – να γνωστοποιήσει σε δημόσιες αρχές ή τρίτους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός ή περισσοτέρων Συνδρομητών ή Αποδεκτών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία, αν συντρέξει τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία θα ενημερώσει το Συνδρομητή ή Αποδέκτη στον οποίον αφορούν τα δεδομένα, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και τις δημόσιες αρχές.

Οι Αποδέκτες και Συνδρομητές της Υπηρεσίας δικαιούνται να αποκτούν, χωρίς κόστος για αυτούς, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, λαμβάνοντας πληροφορίες: α) ως προς το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, δ) τη λογική της αυτοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως λόγου του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής, ή δέσμευσης που διενεργείται κατά περίπτωση, εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Αποστολή του αιτήματος πρόσβασης γίνεται με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kidoplanet2017@gmail.com, το οποίο περιλαμβάνει αποδεικτικό δημόσιας αρχής ως προς την ταυτότητα του Αποδέκτη / Συνδρομητή, τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που αφορά το αίτημα πρόσβασης, και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα πρόσβασης των Αποδεκτών και των Συνδρομητών της Υπηρεσίας εντός 15 ημερών.

Οι Αποδέκτες και Συνδρομητές της Υπηρεσίας έχουν δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία από την Εταιρεία των δεδομένων που τους αφορούν. Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλονται με email στη διεύθυνση kidoplanet2017@gmail.com και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια (διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, διαγραφή). Αποστολή του αιτήματος αντίρρησης γίνεται με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kidoplanet2017@gmail.com, το οποίο περιλαμβάνει αποδεικτικό δημόσιας αρχής ως προς την ταυτότητα του Αποδέκτη / Συνδρομητή, τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που αφορά το αίτημα αντίρρησης, και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η Εταιρεία απαντά εγγράφως εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής, ενημερώνοντας σχετικώς για την υλοποίηση ή μη του σχετικού αιτήματος (στην περίπτωση άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος η Εταιρεία οφείλει να παράσχει αιτιολογημένη απάντηση και να τη κοινοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, κατά την πρόσβαση στην Υπηρεσία για πρώτη φορά ορίζεται ένα μόνιμο μικρό αρχείο κειμένου (“cookie”) το οποίο αποθηκεύεται στο τερματικό του Αποδέκτη, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διατήρηση των προσωπικών στοιχείων και επιλογών του Αποδέκτη, σε κάθε επόμενη πρόσβαση αυτού στην Υπηρεσία. Απενεργοποιώντας την δυνατότητα αποθήκευσης cookies στον υπολογιστή τους, οι Συνδρομητές ενδεχομένως να μην μπορούν να απολαύσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας. Η απενεργοποίηση των cookies είναι δυνατή μέσω των ειδικών επιλογών του λογισμικού πλοήγησης που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Τέλος, όπως ισχύει στους περισσότερους ιστότοπους στο διαδίκτυο, η Εταιρεία συλλέγει μη προσωπικές πληροφορίες αυτόματα για στατιστικούς λόγους και τις αποθηκεύει σε αρχεία αποθήκευσης (log files). Αυτές οι πληροφορίες είναι ανωνυμοποιημένες και περιλαμβάνουν το είδος του λογισμικού πλοήγησης που χρησιμοποιείται από τους Αποδέκτες της Υπηρεσίας, τη γλώσσα, τον Πάροχο Διαδικτυακών Υπηρεσιών (ISP), σελίδες αναφοράς και εξόδου, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές των Αποδεκτών, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην Υπηρεσία και δεδομένα clickstream. Η στατιστική χρήση των ανωνυμοποιημένων αυτών πληροφοριών γίνεται προκειμένου η Εταιρεία να μπορεί να βελτιστοποιήσει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα την Υπηρεσία και τον Ιστότοπο, και να συλλέξει δημογραφικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας και του Ιστότοπου από τη βάση των Αποδεκτών συνολικά.

Για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που εφαρμόζει η Εταιρεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kidoplanet2017@gmail.com.

Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2017